Tất cả
.
Cấp độ: 78
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
266,667đ
.
Cấp độ: 77
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
320,000đ
.
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
400,000đ
.
Cấp độ: 117
Server: Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,333,333đ
.
Cấp độ: 126
Server: Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
933,333đ
.
Cấp độ: 96
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
.
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
293,333đ
.
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
466,667đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
.
Cấp độ: 113
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,866,667đ
.
Cấp độ: 98
Server: Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
733,333đ
.
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
600,000đ