Tất cả
.
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,933,333đ
.
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,866,667đ
.
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
466,667đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,000,000đ
.
Cấp độ: 117
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,133,333đ
.
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
2,000,000đ
.
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
.
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
266,667đ
.
Cấp độ: 67
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
466,667đ
.
Cấp độ: 107
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ