Tất cả
.
Cấp độ: 78
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
400,000đ
.
Cấp độ: 83
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
440,000đ
.
Cấp độ: 66
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
.
Cấp độ: 122
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
2,000,000đ
.
Cấp độ: 71
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
333,333đ
.
Cấp độ: 65
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
466,667đ
.
Cấp độ: 71
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
240,000đ
.
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
.
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
933,333đ
.
Cấp độ: 60
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
466,667đ
.
Cấp độ: 115
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
2,400,000đ