Tất cả
.
Cấp độ: 75
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
293,333đ
.
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
440,000đ
.
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
640,000đ
.
Cấp độ: 88
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
440,000đ
.
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
466,667đ
.
Cấp độ: 71
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
360,000đ
.
Cấp độ: 114
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,866,667đ
.
Cấp độ: 58
Server: Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
333,333đ
.
Cấp độ: 77
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
333,333đ
.
Cấp độ: 93
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
933,333đ
.
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
933,333đ
.
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
266,667đ