Tất cả
.
Cấp độ: 77
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
.
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
.
Cấp độ: 63
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
466,667đ
.
Cấp độ: 78
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
466,667đ
.
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
466,667đ
.
Cấp độ: 67
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
240,000đ
.
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
360,000đ
.
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
.
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
226,667đ
.
Cấp độ: 75
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
466,667đ
.
Cấp độ: 82
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
333,333đ