Tất cả
.
Cấp độ: 86
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
.
Cấp độ: 88
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
.
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
.
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
600,000đ
.
Cấp độ: 87
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
.
Cấp độ: 119
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
1,000,000đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,200,000đ
.
Cấp độ: 77
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
.
Cấp độ: 91
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
600,000đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,000,000đ
.
Cấp độ: 109
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
600,000đ
.
Cấp độ: 76
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ