Tất cả
.
Cấp độ: 101
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
.
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
.
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
.
Cấp độ: 91
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
.
Cấp độ: 64
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
.
Cấp độ: 87
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
.
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT:
550,000đ
.
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
.
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
.
Cấp độ: 82
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
.
Cấp độ: 92
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
466,667đ